Samen werken aan
duurzame participatie

Vier L B.V.

Re-integratiebedrijf Vier L is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever én de behoeften van de klant. Het leveren van individuele...
meer...

Re-integratiebedrijf Vier L is en werkt bewust kleinschalig, omdat we geloven in een flexibele en persoonlijke aanpak. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever én de behoeften van de klant. Het leveren van individuele begeleiding met persoonlijke aandacht en maatwerk is dan ook dé kerncompetentie van Vier L.

Onderscheid met andere organisaties

Vier L onderscheidt zich in de re-integratiemarkt door:
-De persoonlijke en enthousiaste benadering van de cliënt, wat een actieve houding van de cliënt stimuleert.
-Het activeren van de cliënt en het streven naar zelfredzaamheid door activiteiten samen op te pakken.
-De transparante manier van samenwerken met de opdrachtgever door heldere communicatie, veelvuldige terugkoppeling en duidelijke afspraken.
-Een eerlijke en goede balans tussen prijs en kwaliteit
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Blik op Werk Keurmerk

Vier L B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Vier L B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Vier L B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-04-202419-04-2024

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-28,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie8,1117,7
Jobcoaching8,7138,2
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)8,018,8
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,5588,1
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,0208,2
Sociale activering en participatie-48,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,728--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
27 172471%
22 174935%
28 142654%
14 102148%
23 91947%
25 61250%
18 61833%
24 5683%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 january 2023 tot 15 january 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Vier L B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie tweede spoor

Werknemer wordt actief begeleid bij het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en wordt ondersteund in de zoektocht naar passend werk bij een andere werkgever, waarbij rekening wordt gehouden met het proces van afscheid nemen bij de huidige werkgever. Het spoor 2 traject bestaat uit verschillende interventies, zoals Werkorientatie, Sollicitatietraining en Sollicitatiebegeleiding. Er wordt een degelijk dossier opgebouwd middels grondige rapportages in verband met een mogelijke WIA aanvraag.

Jobcoaching

Jobcoaching kan ingezet worden in verschillende situaties. Uw medewerker kan Jobcoaching nodig hebben bij het starten in een nieuwe functie, omdat er knelpunten zijn in het functioneren, of om de belastbaarheid te bewaken en stapsgewijs op te bouwen, bijvoorbeeld bij werkhervatting in spoor 1. Doel van Jobcoaching is het optimaliseren van het functioneren van de medewerker, waardoor een duurzame arbeidsrelatie mogelijk wordt en blijft. Het team van Vier L beschikt over ervaren en erkende Jobcoaches.

De Jobcoach van Vier L brengt samen met werkgever en werknemer de optimale werksituatie en de aandachtspunten in kaart en formuleert doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in een coachingsplan. De Jobcoach geeft vervolgens vorm aan de uitvoering van dit plan middels structurering, bewaking en begeleiding. Hierbij kan gekozen worden voor licht intensieve begeleiding, de midden variant en intensieve Jobcoaching.

Werkorientatie

Middels het invullen van diverse testen (persoonlijkheidstest, beroepskeuze interessetest) en het voeren van coachingsgesprekken, worden samen met de client mogelijke passende en reele beroepsrichtingen uitgezet. De client wordt vervolgens gestimuleerd in de praktijk te onderzoeken of het desbetreffende beroep passend is, wat de voordelen en nadelen van het beroep zijn, welke opleidingen er nodig zijn, welke capaciteiten vereist zijn en wat de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst van deze beroepsgroep zijn.

De client gaat op bedrijfsbezoek, interviewt mensen die het betreffende beroep uitoefenen en bezoekt eventueel opleidingsinstituten. Indien mogelijk loopt de client ook enkele dagen stage (snuffelstage). Op deze wijze krijgt de client een reeel inzicht in het beroep en creeert tevens een begin van een netwerk bij deze beroepsgroep.

Loopbaanadvies / onderzoek

Is er twijfel aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerker? Is uw medewerker vastgelopen in zijn huidige functie of sluit deze niet meer goed aan bij zijn achtergrond, interesse of capaciteiten? Dan biedt loopbaanadvies en loopbaancoaching de mogelijkheid om uw medewerker weer richting te geven aan zijn eigen loopbaan. Begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken met de loopbaancoach. Het team van Vier L beschikt over Noloc erkende loopbaanprofessionals.
Het loopbaanadvies wordt gegeven op basis van psychologisch testonderzoek en een diepteinterview. Hiermee worden persoonlijkheid, interesses, vaardigheden en carrièrewaarden beoordeeld en op een rij gezet. Uw medewerker krijgt inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en helderheid in diens talenten. Indien gewenst kunnen extra coachingsgesprekken ingezet worden.

Arbeidsdeskundig advies

Onze arbeidsdeskundige doet onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker, die zich ziekgemeld heeft voor de eigen werkzaamheden en te maken heeft met beperkingen ten aanzien van werk. We adviseren aan zowel werkgever als werknemer over de te nemen stappen.
U krijgt antwoord op de volgende vragen: Is het eigen werk passend of passend te maken? Is er ander passend werk bij werkgever aanwezig? Wat zijn de mogelijkheden van medewerker elders op de arbeidsmarkt? Is re-integratie 2e spoor gewenst?

Outplacement

In sommige situaties kunt u zich genoodzaakt voelen om afscheid te nemen van uw medewerker. Er kan sprake zijn van een reorganisatie, misschien zit de medewerker niet goed op zijn plek of is er een onoplosbaar conflict ontstaan. U wilt dit als goed werkgever niet doen zonder ondersteuning te bieden bij het vinden van een nieuwe baan. Vier L kan uw medewerker begeleiden bij het nemen van een nieuwe stap in zijn loopbaan.
Outplacement is altijd maatwerk. Vier L biedt u een outplacement traject aan met een pragmatische en doelgerichte aanpak. Afhankelijk van de behoeftes van u en uw medewerker kunnen interventies worden ingezet zoals Loopbaanadvies, Sollicitatietraining en Transitie Training. Uiteraard vormt Sollicitatiebegeleiding een vast onderdeel van het outplacement traject.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk draagt bij aan uw organisatiedoelstellingen door het bevorderen van het welbevinden, de inzetbaarheid en productiviteit van uw medewerkers. Vier L helpt met het oplossen van belemmeringen die een effectief functioneren in de weg staan.
Er is onder andere oog voor problemen in de sociale omgeving van uw werknemers zoals wonen, werken en religie. Maar ook persoonlijke omstandigheden zoals financiële problemen, scheiding of rouw. Thema's die voor werkgevers in de privésfeer liggen en dus lastig zijn om te bespreken, maar een sterke invloed hebben op het functioneren van uw medewerker.
Door bedrijfsmaatschappelijk werk in te zetten komt er in veilige setting ruimte om deze thema's te bespreken, krijgt uw medewerker de gelegenheid zijn verhaal te delen en kunnen waar nodig vervolgstappen bepaald worden om bestaande problemen aan te pakken.

Empowerment Training

Deze groepstraining is gericht op het verwerven van presentatie- en sollicitatievaardigheden, afgestemd op de kwalificaties, vaardigheden en ervaringen van de cliënten. De cliënten worden zich bewust van hun kwaliteiten en ontwikkelen hun werknemersvaardigheden. Tevens is er aandacht voor iemands styling en non verbale communicatie.
De training bestaat uit praktische ondersteuning gecombineerd met rollenspelen, feedback geven en gerichte opdrachten. Tevens wordt de cliënt geactiveerd door middel van coachings- en huiswerkopdrachten.
Empowerment is verweven in de totale aanpak van het traject, van de wijze van begeleiding tot het creëren van de juiste omgeving en faciliteiten. Vanaf het begin zet de trainer van Vier L zich in voor een vertrouwensband met de cliënt. De trainer zet de cliënt in zijn / haar kracht en werkt aan het bevorderen en vergroten van het zelfvertrouwen.

Sociale Activering

De client wordt gemotiveerd om diens maatschappelijke participatie en sociale netwerk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitvoeren van vrijwilligerswerk, hobby's, deelname aan activiteiten in een buurtcentrum of het volgen van een opleiding. Indien mogelijk kan een zgn. beschermde werkplek in het reguliere bedrijfsleven gecreeerd worden.

Indien nodig, worden hulpverleningscontacten ingezet om belemmeringen weg te nemen, zoals schulphulpverlening of maatschappelijk werk.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk

Voor mensen die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk, stippelt Vier L een persoonsgericht spoor 2 re-integratietraject uit. Doel van dit traject is het vinden van passend werk buiten de eigen werkgever. Afhankelijk van de behoefte van de medewerker, worden modules ingezet zoals werkoriëntatie en sollicitatietraining.

Personen met een gemeentelijke uitkering met psychische of sociale problematiek

Vier L is werkzaam voor vele gemeentelijke Sociale Diensten in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland.
Uitgebreide ervaring zorgt voor een aanpak met gedeelde verantwoordelijkheden en een respectvolle maar niet vrijblijvende benadering.

Arbeidsgehandicapten in een uitkeringssituatie

Opdrachtgevers voor deze doelgroep zijn UWV en diverse gemeentelijke opdrachtgevers.
Een goede diagnose van een juiste zoekrichting naar passend werk is de start van het traject. Vervolgens wordt d.m.v. jobhunting en proefplaatsing een werkplek gevonden. Vier L beschikt over gekwalificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen.

Jongeren (< 23 jaar)

Vier L heeft ervaring met zowel Wajongers als jongeren met een gemeentelijke uitkering.
Wij hanteren een enthousiaste aanpak en intensieve begeleiding. Indien nodig wordt scholing ingezet om de plaatsingsmogelijkheden uit te breiden. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een leerwerkperiode om de cliënt geplaatst te krijgen. Jobcoaching wordt ingezet om werknemersvaardigheden te ontwikkelen en iemand duurzaam geplaatst te houden.

Alleenstaande ouders

Voor de doelgroep alleenstaande moeders of vaders, geldt een aanpak waarin enerzijds vertrouwen wordt gecreeerd, maar anderzijds de client ook af en toe op een meer confronterende manier wordt begeleid richting werk. De angsten of drempels die een rol spelen worden in een samenwerking overwonnen.

Ontslagwerklozen / Met ontslag bedreigden

Voor deze doelgroep bieden wij maatwerk Outplacement trajecten aan met modules waar behoefte aan is, bijvoorbeeld: Loopbaanassessment, Beroepenoriëntatie, Sollicitatietraining, Sollicitatiebegeleiding, Transitie training en/ of Jobcoaching.

Contact

Vestigingen

Postbus 5053, 5201GB 's Hertogenbosch (route)
Sofie Jansen
088 1184400
info@vierl.nl

Internetadres: http://www.vierl.nl

Aantal werknemers: 9
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

1036